Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck”, zwanej dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą miasto Puck.

§ 3.

1.   Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą-Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
2.   W swoich działaniach Stowarzyszenie przestrzega postanowień określonych statutem i przepisami prawnymi Polskiego Związku Żeglarskiego i Międzynarodowego Związku Żeglarskiego.

§ 4.

1.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowej organizacji o podobnym profilu działania, szczególnie żeglarskich.
3.   Stowarzyszenie może działać w oddziałach i filiach

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych zadań statutowych Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 7.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacji oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 8.

1.   Celem Stowarzyszenia jest:

a)  propagowanie żeglarstwa w różnych jego formach

b)  promocja łodzi klasy PUCK jako popularnej, morskiej i narodowej

c)  promocja żeglarskich akwenów wodnych w województwie pomorskim

d)  propagowanie zdrowego stylu życia oraz ochrony zdrowia

e)  integracja z osobami niepełnosprawnymi

 

2.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:
a)   organizowanie i współudział w organizacji imprez sportowych i żeglarskich
b)   reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec instytucji sportowych, samorządu terytorialnego i administracji;
c)   działanie na rzecz ochrony środowiska akwenów wodnych w województwie pomorskim,   w tym różnorodności biologicznej Zatoki Puckiej i jej otoczenia, prowadzenie edukacji ekologicznej i historyczno- kulturowej w otoczeniu Zatoki Puckiej i Jeziora Żarnowieckiego
d)   reprezentowanie klasy Puck w międzynarodowych organizacjach klas łodzi zbliżonych parametrami technicznymi;
e)  organizację szkoleń, kursów żeglarskich i motorowodnych
f)  współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych
g)  rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez aktywny wypoczynek na wodzie

 

§ 9.

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na cele statutowe za prowadzenie marketingu firm sponsorujących.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1/  zwyczajnych,
2/  uczestników,
3/  honorowych,
4/  wspierających.

§ 11.

1.   Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe tak w kraju jak i poza jego granicami, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2.   Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inne osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust.1.

3.   Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia w Polsce i na świecie. Godność członka honorowego nadaje Sejmik Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Sejmik na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

4.   Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swojego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust.1.

§ 12.

1.   Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)   wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia
b)   zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz i oceniać ich działania,
c)   korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

2.   Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1.   działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
2.   przestrzegania etyki żeglarskiej, statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
3.   udziału w zawodach sportowych i imprezach turystyczno-rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie,
4.   regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.

§ 14.

1.   Członkostwo ustaje w przypadku:
a)   wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
b)   rozwiązania się Stowarzyszenia,
c)   wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,       d)   niepłacenia składek w terminie.

2.   Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia Statutu, uchwał i decyzji Stowarzyszenia.

3.   Zawieszenia w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Stowarzyszenia.

4.   Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu przysługuje stronie prawo do odwołania do Sejmiku w terminie 30 dni od zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:
1/   Sejmik Stowarzyszenia,
2/   Zarząd,
3/   Komisja Rewizyjna.

§ 16.

1.   Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a o ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, o ile nikt z obecnych na Sejmiku nie zaproponuje innej formy głosowania. Do władz wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów.

2.   Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.

§17.

1.   Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Sejmik Stowarzyszenia, zwoływany przez Zarząd co roku jako sprawozdawczy i co 4  lata jako sprawozdawczo- wyborczy. Sejmik zwoływany jest w pierwszym kwartale roku.

2.   Do kompetencji Sejmiku należy:
a)   uchwalanie statutu i podejmowanie uchwały o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
b)   wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)    uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
d)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f)    uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
g)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczeń, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
h)    rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.
i)     nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego.

§ 18.

1.   W Sejmiku biorą udział:
a)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem Zarządu,
b)   z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

 

2.   O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Sejmiku.

§ 19.

Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej drugiej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim.

§ 20.

1.   Sejmik zwołuje Zarząd.

2.   Nadzwyczajny Sejmik może być zwołany na skutek:
a)   uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosy,
b)   wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)   wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

3.   Nadzwyczajny Sejmik zwoływany jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 21.

1.   Zarząd Stowarzyszenia jest organem władzy miedzy Sejmikami.
2.   Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób, w tym Prezesa Stowarzyszenia, wybieranego przez Sejmik, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika
3.   Uchwały i decyzje Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2.   realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Sejmiku,
3.   kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4.   zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5.   uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia.
6.   zwoływanie Sejmików oraz przygotowanie stosownej dokumentacji,
7.   powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
8.   przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
9.   podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do  kompetencji Sejmiku i Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

W razie ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego.

§ 24.

1.   W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia: upomnieneia, nagany, zawieszenia na 1 rok.

.
2.   W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

§ 25.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia.

§ 26.

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 27.

1.   Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.   Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3.   Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutową i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
4.   Komisja Rewizyjna przedkłada Sejmikowi sprawozdanie dotyczące działalności władz Stowarzyszenia oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.
5.   Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości .
6.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
7.   Zakres działania, organizację oraz tryb prac Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję.

§ 28.

1.   W przypadku wystąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2.   Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 29.

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.   Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1/ składki roczne członków Stowarzyszenia,
2/ wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie
3/ darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej  Stowarzyszenia.

§ 30.

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Głównego Księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§ 31.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Sejmik większością 2/3 głosy w obecności co najmniej połowy liczby członków Sejmiku.

§ 32.

1.  Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Sejmik większością 2/3 głosy w obecności co najmniej połowy liczby członków Sejmiku.
2.  Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku i sposób jego likwidacji.

§ 33.

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Sejmikowi i Zarządowi Stowarzyszenia.

Przejdź do góry strony